Věk

   (1) Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku

   a) 15 let, jedná-li se o skupinu AM,

   b) 16 let, jedná-li se o skupinu A1,

   c) 17 let, jedná-li se o skupiny B1 a T,

   d) 18 let, jedná-li se o skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E,

   e) 21 let, jedná-li se o skupiny C, C+E, D1, D1+E,

   f) 24 let, jedná-li se o skupiny A, D a D+E.

   (2)  Řidičské  oprávnění  pro  skupinu A lze udělit rovněž osobě, která
   dosáhla

   a)  věku  21  let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová
   motorová vozidla, nebo

   b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského
   oprávnění pro skupinu A2.

   (3)  Osobě uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) lze řidičské oprávnění k
   řízení  motorových  vozidel  udělit  jen  s  písemným  souhlasem jejího
   zákonného zástupce.

   (4)  Řidičské  oprávnění  pro  skupinu  A1, A2 nebo A lze udělit rovněž
   osobě,  která nedosáhla věku stanoveného pro příslušnou skupinu vozidel
   stanoveného  v odstavci 1 nebo 2, pokud je tato osoba držitelem výjimky
   z  věku;  výjimku  z  věku udělí ministerstvo osobě, která je držitelem
   licence  motoristického  sportovce,  na základě její žádosti, popřípadě
   žádosti jejího zákonného zástupce. Toto řidičské oprávnění opravňuje do
   dosažení  věku  uvedeného  pro  příslušnou skupinu vozidel v odstavci 1
   nebo 2 pouze k řízení v rámci sportovní soutěže.

   (5)  Řidičské  oprávnění  pro  skupinu C lze udělit rovněž osobě, která
   dosáhla  věku 18 let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 21 let.
   Tato  řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností
   do  dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) pouze k řízení
   vozidel

   a) Ministerstva vnitra používaných policií,

   b) Vězeňské služby České republiky,

   c) ozbrojených sil České republiky,

   d) obecní policie,

   e)  Hasičského  záchranného  sboru  České  republiky a jednotek požární
   ochrany,

   f) celních orgánů,

   g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

   (6)  Řidičské  oprávnění  pro  skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě,
   která  dosáhla  věku 18 let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla
   věku  21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení
   věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a g) jeho držitele k řízení

   a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu^9b),

   b)  pokud  je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil
   se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu^9b)

   1. v rozšířeném rozsahu, nebo

   2.  v  základním  rozsahu,  jedná-li  se  o  osobu, které bylo řidičské
   oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let.

2012 © Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu je kopírování zakázáno. Webmaster Luděk Konopáč
By: Fresh Joomla templates