Vytisknout

Podmínky k výuce a výcviku

 


Podmínky přijetí k výuce a výcviku

   (1) Výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění může provádět výlučně
   provozovatel autoškoly. Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku
   k získání řidičského oprávnění osobu, která

   a) podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost
   doložena  písemným  souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl
   ověřen příslušným orgánem,

   b)  ke  dni  ukončení  výuky  a  výcviku  dosáhne věku předepsaného pro
   udělení   řidičského   oprávnění  příslušné  skupiny  podle  zvláštního
   zákona^2a), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí
   uplynout doba delší než 18 měsíců,

   c) není nezpůsobilá k právním úkonům,

   d)  je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního
   zákona^2a),

   e)  splní  další  podmínky,  pokud  je pro získání řidičského oprávnění
   vyžaduje zvláštní zákon^2a),

   f)  není  ve  výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v
   zákazu řízení motorových vozidel.

   (2) Žáci školy, které byla vydána registrace k provozování autoškoly, u
   nichž  je  získání  řidičského oprávnění kvalifikační předpoklad výkonu
   povolání,  na které se žáci ve škole připravují, nebo pro něž je řízení
   motorových  vozidel  volitelným  (nevolitelným)  předmětem,  mohou  být
   zařazeni do výuky a výcviku nejdříve 2 roky před dosažením předepsaného
   věku   pro   udělení   řidičského   oprávnění  pro  příslušnou  skupinu
   vozidel.^2a)  Zkoušku odborné způsobilosti mohou pak složit po ukončení
   výuky  a  výcviku,  a  to  i před dosažením předepsaného věku s tím, že
   řidičské  oprávnění jim bude vydáno po jeho dosažení. Uvedené školy pak
   mohou  výuku  a  výcvik provádět jako sdruženou ve smyslu § 16 odst. 1,
   přičemž  při  kombinaci  skupin  vozidel  uvedených  v § 15 odst. 1 lze
   přidružit i skupinu C nebo C1.

   (3) Žádost o přijetí k výuce a výcviku obsahuje

   a) jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele,

   b) adresu bydliště žadatele,

   c) datum narození žadatele,

   d)  skupinu  vozidel,  pro  kterou  již je žadatel držitelem řidičského
   oprávnění,

   e)  skupinu  vozidel,  pro  kterou  žadatel  žádá  o  přijetí k výuce a
   výcviku.

   (4) K žádosti o přijetí k výuce a výcviku žadatel přikládá doklad o své
   zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání
   žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce.

   (5)  Skutečnosti  uvedené  v  odstavci  1 písm. e) a f) dokládá žadatel
   čestným prohlášením.

   (6) Vzor žádosti o přijetí k výuce a výcviku stanoví prováděcí předpis.

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

   (1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která

   a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,

   b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,

   c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,

   d)  má  na  území  České  republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6
   měsíců studuje,

   e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,

   f)  není  ve  výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v
   zákazu  řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením
   řidičského  oprávnění  osobě,  které  nebylo  uloženo v trestním řízení
   přiměřené  omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel,
   nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,

   g)   není  držitelem  platného  řidičského  oprávnění  uděleného  jiným
   členským státem,

   h)  není  ve  zkušební  době  podmíněného  odložení  podání  návrhu  na
   potrestání  nebo  podmíněného  zastavení  trestního  stíhání,  pokud se
   zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

   (2)  Řidičské  oprávnění  nelze  udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění
   bylo  v  jiném  členském  státě  pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl
   uložen  zákaz  činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
   pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.

   (3)  Podmínky  podle odstavce 1 písm. b), c) a e) musí splňovat držitel
   řidičského oprávnění po celou dobu držení řidičského oprávnění.

   (4)  Studiem  se rozumí základní vzdělávání, střední vzdělávání a vyšší
   odborné  vzdělávání  v denní formě v oborech vzdělání v základní škole,
   střední  škole,  konzervatoři  nebo  vyšší  odborné  škole,  zapsané do
   rejstříku   škol   a   školských   zařízení,   a  prezenční  studium  v
   akreditovaných  studijních programech na vysoké škole. Místem studia se
   rozumí adresa místa, kde probíhá výuka nebo její podstatná část.

   (5) Za účelem zjištění, zda osoba uvedená v odstavci 1 splňuje podmínku
   bezúhonnosti  podle odstavce 1 písm. f), si příslušný orgán uvedený v §
   92  odst.  1  vyžádá  podle  zvláštního  právního předpisu^27a) výpis z
   evidence  Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku
   trestů  a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
   podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.


 
(2) Žáci školy, které byla vydána registrace k provozování autoškoly, u nichž je získání řidičského oprávnění kvalifikační předpoklad výkonu povolání, na které se žáci ve škole připravují, nebo pro něž je řízení motorových vozidel volitelným (nevolitelným) předmětem, mohou být zařazeni do výuky a výcviku nejdříve dva roky před dosažením předepsaného věku pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona.2a) Zkoušku odborné způsobilosti mohou pak složit po ukončení výuky a výcviku, a to i před dosažením předepsaného věku s tím, že řidičské oprávnění jim bude vydáno po jeho dosažení. Uvedené školy pak mohou výuku a výcvik provádět jako sdruženou ve smyslu § 16 odst. 1, přičemž při kombinaci skupin a podskupin řidičských oprávnění uvedených v § 15 odst. 1 lze přidružit i skupinu C a podskupinu C1.
 
(3) Žádost o řidičské oprávnění musí obsahovat
a) jméno, příjmení, titul žadatele,
b) adresu trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky,
c) datum a místo narození žadatele,
d) státní občanství žadatele,
e) skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, kterou žadatel vlastní,
f) skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, k jejímuž získání požaduje žadatel provedení výuky a výcviku.
 
(4) Žádost o řidičské oprávnění musí být doložena dokladem o zdravotní způsobilosti žadatele, který nesmí být starší více než 3 měsíce v době podání žádosti. Zdravotní způsobilost žadatele může být doložena v žádosti o řidičské oprávnění.
 
(5) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. f) a g) dokládá žadatel čestným prohlášením.
 
(6) Vzor žádosti o řidičské oprávnění stanoví prováděcí předpis.
 
2a) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
________________________________________________________________

REKLAMA  -  Mateřská školka Žižkova Poděbradyškolka budova 007a
2012 © Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu je kopírování zakázáno. Webmaster Luděk Konopáč
By: Fresh Joomla templates